Simply The Studio / novinky — apríl 2020

It’s been a while since the last post where I showed you what’s new at my Etsy store Simply The Studio. And a lot has changed since then! The store has its own website www.simplythestudio.com, where you will find all installation instructions, tips on how to improve the template and the latest updates. The number of templates has multiplied — several times! There were only five in September, there are an incredible sixteen today; and that’s far from the end, because I’m already working on more and I have new ideas every day.
I’m very proud and happy with the way the store is moving — since August we have more than 600 satisfied purchases, a hundred people have added the store to their favourites, and reviews with five stars are only increasing. To be honest, I never expected my templates to be so successful (after all, I’m still a bit new to coding and graphic design). And therefore, from the bottom of my heart, I thank each of you who supported me with the purchase!
Today I’m going to show you four templates that have been added to the store in the last two months — you may like some of them!

Fittonia

demo blogbuy theme

minimalist template

simple top menu with three levels

slider with the latest posts

right sidebar with basic widgets

Instagram and subscription box at the footer of the template

A template whose name and colour palette were chosen by Veronika — and the whole template is a bit inspired by her. It’s in a very simple, minimalist and clean vibe, which can be seen in the top menu, the slider with the latest or selected posts, and the modern layout of the articles. Of course, there are elements such as a widget with related posts at the end of the article, own space for new photos on Instagram, or all your favourite widgets in the sidebar, which are carried in the same style as the rest of the template.

Bellflower

demo blogbuy theme

combination of simplicity and practicality

full-width slider

space to welcome readers

clear post layout

elegant and modern fonts

The ideal choice for those who want a simple and clean design that will be functional, easy to navigate and practical. Right at the beginning, it draws the reader’s eye to the latest posts and offers a special space for introducing the author and focus of the blog. The left sidebar includes widgets such as the author’s profile, links to social media, popular posts, the search bar, featured post, the archive, and recent pins from Pinterest.

Buttercup

demo blogbuy theme

inspired by Nora

detailed and professional design

feminine touch

free logo

separate space for YouTube videos

The Buttercup template was created in collaboration with Nora, which you will definitely know thanks to her blog Brinora.sk or her Instagram @norabrinn. Not only did she choose the name and colours for Buttercup, but she also designed the entire layout — from the top menu and slider with posts, through the author’s profile, quick links to top categories, to the latest YouTube videos and popular posts. As always — you can easily change the colors in the template yourself; and adapt the design to your needs and brand.

Daisy

demo blogbuy theme

designed by Ivanna

modern and clean look

links to top categories

interesting post layout

author profile at the bottom of the page

Daisy was designed by Ivanna Malik (she blogs on ivannamalik.blogspot.com and can be found on Instagram as @ivannamalik_); and since Ivanna and I have a similar style, I was especially looking forward to this collaboration! The template doesn’t miss the top menu, where in addition to links in three levels, you will also find a search bar and icons with social media, a panel for subscribing to the newsletter or an Instagram widget. And you will also receive your own custom logo same as it’s on the demo blog completely free!
Which template interested you the most?
Od posledného článku, kde som vám ukázala, čo nové pribudlo na mojom Etsy obchode Simply The Studio, ubehla už nejaká tá chvíľa. A za tú chvíľu sa teda veľa zmenilo! Obchodu pribudla vlastná webstránka www.simplythestudio.com, kde nájdete všetky návody na inštaláciu, tipy, ako vylepšiť šablónu a posledné aktualizácie. Počet šablón sa znásobil — a to hneď niekoľkokrát! V septembri ich bolo len päť, dnes ich je neuveriteľných šestnásť; a to ešte ani zďaleka nie je koniec, pretože už pracujem na ďalších a nápady iba pribúdajú.
Som veľmi hrdá a šťastná, akou cestou sa obchod posúva — od augusta máme viac ako 600 spokojných nákupov, sto ľudí pridalo obchod medzi svoje obľúbené, a recenzie s piatimi hviezdičkami iba pribúdajú. Ak mám byť úprimná, vôbec som nečakala, že moje šablóny zoženú taký úspech (predsa len som v kódovaní a grafickom dizajne stále tak trochu nováčik). A preto z hĺbky srdca ďakujem každému z vás, kto ma podporil kúpou!
Dnes vám ukážem štyri šablóny, ktoré v obchode pribudli počas posledných dvoch mesiacov — možno sa vám niektoré zapáčia!

Fittonia

demo blogkúpiť šablónu

minimalistická šablóna

jednoduché horné menu s troma úrovňami

slider z najnovšími príspevkami

pravý bočný panel so základnými widgetmi

Instagram a prihlásenie na odber v päte šablóny

Šablóna, ktorej názov i farebnú škálu vybrala Veronika — a celá šablóna je ňou trochu inšpirovaná. Je vo veľmi jednoduchom, minimalistickom a čistom duchu, čo vidieť v hornom menu, kolotoči s najnovšími alebo vybranými príspevkami i modernom rozložení článkov. Samozrejme, nechýbajú prvky ako widget s podobnými príspevkami na konci článku, vlastný priestor na nové fotky na Instagrame či všetky obľúbené widgety v bočnom paneli, ktoré sa nesú v rovnakom štýle ako zvyšok šablóny.

Bellflower

demo blogkúpiť šablónu

spojenie jednoduchosti a praktickosti

slider na celú šírku strany

priestor na privítanie čitateľov

prehľadné rozloženie článkov

elegantné a moderné písma

Ideálna voľba pre toho, kto chce jednoduchý a prehľadný dizajn, ktorý bude funkčný, ľahko navigovateľný a praktický. Hneď v úvode pritiahne oko čitateľa na najnovšie články a ponúka osobitný priestor na predstavenie autora a zameranie blogu. V ľavom bočnom paneli nechýbajú widgety ako profil autora, odkazy na sociálne siete, populárne články, vyhľadávač, vybraný článok, archív a posledné piny na Pintereste.

Buttercup

demo blogkúpiť šablónu

inšpirovaná Norou

prepracovaný a profesionálny dizajn

dievčenský nádych

logo zadarmo

osobitný priestor pre YouTube videá

Šablóna Buttercup vznikla v spolupráci s Norou, ktorú určite poznáte vďaka jej blogu Brinora.sk alebo jej Instagramu @norabrinn. Nielenže Buttercup vybrala meno i farby, ale navrhla aj celé rozloženie — od horného menu a kolotoča s príspevkami, cez profil autora, rýchle odkazy na hlavné kategórie až po najnovšie videá z YouTube a populárne články. Ako vždy — farby v šablóne si ľahko viete zmeniť i sami; a prispôsobiť tak dizajn vaším potrebám a značke.

Daisy

demo blogkúpiť šablónu

navrhnutá Ivannou

moderný a prehľadný vzhľad

odkazy na hlavné kategórie

zaujímavé rozloženie článkov

autorský profil v päte stránky

Daisy navrhla Ivanna Malik (bloguje na ivannamalik.blogspot.com a na Instagrame ju nájdete ako @ivannamalik_); a keďže máme s Ivannou podobný štýl, na túto spoluprácu som sa obzvlášť tešila! Šablóne nechýba horné menu, kde okrem odkazov v troch úrovniach nájdete aj panel na vyhľadávanie a ikony so sociálnymi sieťami, panel na prihlásenie k odberu článkov či widget Instagramu. A ku kúpe dostanete aj vlastné logo rovnaké ako je na demo blogu úplne zadarmo!
Ktorá šablóna vás zaujala najviac?